ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558

สถานที่จัดอบรม : ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์

กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย และบุคลากร จํานวน 50 ทาน

หมดเขตรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.30 น.

Click ดูรายละเอียด      สมัครเข้าร่วมโครงการ

ขอเชิญเข้าร่วม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำรา สำหรับอาจารย์

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558

สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์1 ชั้น2 สำนักคอมพิวเตอร์

กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย จํานวน 60 ทาน

หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 12 มิถุนายน 2558 หรือจนกว่าผู้สมัครเต็มจำนวน

Click ดูรายละเอียด      สมัครเข้าร่วมโครงการ

ขอเชิญเข้าร่วม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์จากระบบช่วยสร้างเว็บไซต์อัตโนมัติ สำหรับอาจารย์

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 9 - 10 เมษายน 2558

สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์1 ชั้น2 สำนักคอมพิวเตอร์

กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 7 เมษายน 2558

Click ดูรายละเอียด    

ขอเชิญเข้าร่วม : โครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน Microsoft Office Specialist (MOS)

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2558

สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์1 ชั้น2 สำนักคอมพิวเตอร์

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Click ดูรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์จากระบบช่วยสร้างเว็บไซต์อัตโนมัติ และระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ฯ ครั้งที่ 2

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์1 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 2 จำนวน 25 ท่าน

Click ดูรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำหรับนักศึกษาแรกเข้า 2558

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 - 23 กรกฎาคม 2558

สถานที่จัดอบรม : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาแรกเข้า ปี1

Click ดูรายละเอียด